تبلیغات
درد عشق - عشق را دوست دارم نه در قفس بوس را دوست دارم نه در هوس تو را دوست دارم تا اخرین نفس